Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

1.1.1. Deze bepalingen zijn van toepassing indien Soedamah Advocaten Cursus (hierna SAC) aan deelnemer diensten verleent ter zake van opleidingen, cursussen en/of trainingen.

DEFINITIES

1.2.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een opleiding deelneemt;
Toets: een door of vanwege SAC of door een derde af te nemen toets volgend op een opleiding;
Opleiding: alle door of vanwege of onder licentie van SAC verzorgde of georganiseerde opleidingsprogrammas of onderdelen van opleidingsprogrammas van een of meerdere dagdelen, trainingen hieronder begrepen. Een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen.

INSCHRIJVING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1.3.0. De overeenkomst tussen SAC en deelnemer komt tot stand door het online plaatsen of doen van een schriftelijke bestelling, inschrijving, dan wel opdracht bij SAC en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door SAC. Deelnemer aanvaardt door zijn schriftelijke bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

1.3.1. SAC behoudt zich het recht voor een inschrijving als bedoeld in artikel 1.3.0 voor een opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.

1.3.2. SAC behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. SAC zal deelnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

BETALING

1.4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door SAC gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting.

ANNULERING, VERHINDERING, NIET DEELNEMEN

1.5.1. Annulering van een Webinar On Demand is niet mogelijk. Deelnemer kan schriftelijk verzoeken om een vervangende Webinar On Demand welke gelijk is in prijs. Hiervoor wordt €25 aan administratiekosten in rekening gebracht.  

1.5.2. Annulering van een fysieke cursus(reeks) door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

1.5.3. Ingeval een deelnemer niet in staat is een fysieke opleiding bij te wonen, is deze bevoegd een vervanger aan de opleiding te laten deelnemen. Hiervoor worden €50 administratiekosten in rekening gebracht.

1.5.4. In geval een deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een fysieke opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal SAC het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemer uitgereikte lesmateriaal aan de deelnemer ter beschikking stellen (digitaal).

PROGRAMMA EN INHOUD OPLEIDING

1.6.1. Het programma van een opleiding staat beschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van SAC dat op een bepaalde opleiding betrekking heeft. SAC behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. SAC zal de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

1.6.2. SAC spant zich in gekwalificeerde docenten de opleiding te laten verzorgen.

1.6.3 SAC behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

NON-CONCURRENTIE

1.7.1 Het is deelnemer niet toegestaan op basis van de door SAC verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAC.

Studiereizen

  1. SAC is niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of exemplarische schade die de deelnemer mogelijk oploopt als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de studiereis, ongeacht de reden van annulering.

  2. Deelnemeren zijn verplicht om zelf een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van hun keuze. SAC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het wel of niet afsluiten van dergelijke verzekeringen door de deelnemer.

  3. Eenmaal geboekte en betaalde reizen kunnen niet worden gerestitueerd door SAC in geval van annulering, om welke reden dan ook. Dit omvat maar is niet beperkt tot ernstige ziekte, overlijden van uzelf of uw naasten (eerste- en tweedegraads familie), of andere onvoorziene omstandigheden. De deelnemer dient zich voor eventuele terugbetalingen te wenden tot zijn/haar verzekeringsmaatschappij.

  4. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de voorwaarden van zijn/haar verzekeringspolis te kennen en te begrijpen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de omstandigheden waaronder een annulering is toegestaan en vergoed.

  5. Voor informatie over verplichte of aanbevolen vaccinaties, dient de deelnemer advies in te winnen bij de lokale Gezondheidsdienst. SAC draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet naleven van vaccinatieadviezen door de deelnemer.

  6. SAC sluit aansprakelijkheid uit voor het eventueel niet doorgaan van de cursus wegens onvoldoende deelnemers. Een definitieve beslissing over het doorgaan van de cursus zal worden gecommuniceerd aan de deelnemers zodra het vereiste aantal deelnemers is bereikt.

  7. Bij inschrijving dient de deelnemer zijn/haar gegevens exact conform de paspoortgegevens te verstrekken. Eventuele gevolgen van discrepanties tussen de verstrekte gegevens en de paspoortgegevens van de deelnemer vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SAC.

Klachtenregeling

• Ingeval van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan mr. S.L. Soedamah kenbaar gemaakt te worden.

• Indien de klacht niet leidt tot een bevredigende oplossing kan klager zich wenden tot mr. L. Soedamah, advocaat te Amsterdam, die zal trachten als bemiddelaar de klacht op te lossen.

• Blijkt zijn bemiddeling niet tot een oplossing te leiden, dan kan de klacht op initiatief van een van partijen worden voorgelegd aan een onpartijdige bemiddelaar die ingeschreven staat in het register van het Nederlands Mediation Instituut.

• Leidt die bemiddeling evenmin tot een oplossing van het geschil, dan staat het partijen vrij het conflict aan de bevoegde burgerlijke rechter voor te leggen.

Privacybeleid

Inleiding

In dit Privacybeleid informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit welke rechten u heeft ten aanzien van de door ons verwerkte gegevens.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u en met welk doel?

Doeleinden

Wij hebben uw contactinformatie (naam, adres en e-mail en soms geboortedatum) nodig om u te informeren over opleidingen die u bij ons wilt volgen, het afgeven van correct tenaamgestelde diploma’s en om contact te hebben met elkaar. Ook hebben wij persoonsgegevens nodig om een webinar uitzending te kunnen uitvoeren, zodat u deze op uw device kunt bekijken.

Bij het sluiten van een (opleidings-)overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens om de cursusovereenkomst uit te kunnen voeren.

Als u een account aanmaakt op soedamahadvocatencursus.nl verwerken we persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (zoals e-mailadres en gebruikersnaam).

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of aanbiedingen: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van dit soort informatie (zoals naam en e-mailadres). U kunt zich daarvoor altijd weer afmelden

Naast de uitvoering overeenkomst met u, kan het zijn dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van gegevens, bijvoorbeeld een correcte financiële afwikkeling en relatiebeheer ten behoeve van onze dienstverlening.

Wij hebben toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals bij het maken van een (groeps)foto, film of een webinar waarbij u in beeld komt en het plaatsen van deze beelden op sociale media.

Internetsites van derden

Op onze websites vindt u links naar andere websites en social media (Youtube, Linked-in, Twitter en Facebook. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben.

Delen met anderen

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan SAC uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken
Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. 

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

We houden rekening met uw voorkeuren. U hebt op onze website(s) veelal de mogelijkheid uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen.

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@soedamahadvocatencursus.nl. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek.

Diversen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden.

Op dit privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

 

Contactpersoon: dhr. mr. S.L. Soedamah

Lontarpalmstraat 71
1104 DM, Amsterdam
Nederland

Contact

Nieuwsbrief

We houden u op de hoogte over onze nieuwe cursussen en studiereizen. We beloven geen spam!

© 2023 Soedamah Advocaten Cursus